Xuất bản thông tin

null Sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp”

Tin tức sự kiện TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp”

Sáng nay (13/3), Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp” do Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp làm đơn vị chủ trì và ThS. Lưu Thuý Hiền làm chủ nhiệm đề tài với sự tham gia của hai phản biệt là TS.Lê Ngọc Triết và TS. Lê Văn Tùng.

Quang cảnh hội đồng

Theo báo cáo của ThS. Lưu Thuý Hiền, chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Những vấn đề đặt ra của việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở thành phố Sa Đéc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là: Sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với công tác triển khai thực hiện và kiểm tra kết quả thực hiện chưa thực sự đồng bộ ở các địa phương trên địa bàn TP. Sa Đéc hiệu quả chưa cao; Sự nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở TP. Sa Đéc còn nhiều hạn chế; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh linh hoạt, mềm dẻo, có mục tiêu rõ ràng vào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở TP. Sa Đéc còn nhiều bất cập so với thực tế; Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nhận thức về sự cần thiết phải tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc ở TP. Sa Đéc còn nhiều bất cập so với thực tế; Vấn đề kiên quyết đấu tranh với thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ở TP. Sa Đéc vẫn còn nhiều hạn chế; Một số địa phương trên địa bàn TP. Sa Đéc chưa sâu sát tình hình thực tế.

- Nhiệm vụ được thực hiện với những nội dung chủ yếu như sau: Phân tích cơ sở lí luận của việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Khảo sát, phân tích thực trạng, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở TP. Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Đề xuất phương hướng, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả việc vận dụng tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở TP. Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

- Nhiệm vụ ứng dụng và chuyển giao tại 04 đơn vị: Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; Thành uỷ Sa Đéc; Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Sa Đéc; Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp

Tại buổi họp, thành viên hội đồng đề nghị chủ nhiệm nhiệm vụ điều chỉnh các nội dung cân đối cho phù hợp giữa lý luận, thực tiễn và giải pháp, trong đó giải pháp phải đề cập, làm rõ các vấn đề: chuyển lý về nhận thức của người dân và người làm công tác đại đoàn kết dân tộc; Trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị; Bản thân của cộng đồng (người dân); Phải vì mục tiêu dân tộc và nâng cao đời sống vật chất của người dân,….

Sau một buổi trao đổi, thảo luận của các thành viên Hội đồng thống nhất thông qua và đề nghị chủ nhiệm nhiệm vụ điều chỉnh nội dung theo góp ý của các thành viên và thực hiện các bước tiếp theo./.

                                                                                                       Bùi Thị Liên – Phòng QLCN&CN