Xuất bản thông tin

null Lấy ý kiến ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Lấy ý kiến ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì thành lập Hội đồng xét chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo để hỗ trợ theo quy định.

Nhằm xét chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo bằng phương thức lựa chọn thông qua Hội đồng để hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Ngày 24/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ gửi Công văn số 1143/SKHCN-QLCN về việc lấy ý kiến các ngành đối với dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc tổ chức xét chọn khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Ngày 08/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tổ chức và mời doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Tỉnh lấy ý kiến đối với Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng và các nội dung khác có liên quan.

Doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến đới với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Tại cuộc họp, Sở Khoa học và Công nghệ đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp đến từ các doanh nghiệp. Điều đó chứng tỏ các doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn đến hoạt động khoa học và công nghệ, các ý kiến đóng góp giúp các chính sách của Tỉnh ngày càng sát với thực tế địa phương.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ mong các doanh nghiệp tiếp tục đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa nhằm giúp các chính sách của Tỉnh sát với thực tế, mang lại hiệu quả trong quá trình thực thi.  

Kim Phượng – Phòng QLCN&CN