Xuất bản thông tin

null Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Tin tức sự kiện Tin CCHC

Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Nội dung kế hoạch là các hoạt động, giải pháp cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trong cải cách hành chính: Công tác thông tin tuyên truyền; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính.

Kế hoạch được triển khai đến các phòng, đơn vị và công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở, các nội dung được phân công cụ thể từng bộ phận thực hiện gắn liền với công tác chuyên môn. Phấn đấu cuối năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của Sở đạt trên 80%.

Nội dung chi tiết Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 tại đây./.