Xuất bản thông tin

null Thông báo Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức/ cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Chi tiết bài viết THÔNG BÁO

Thông báo Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức/ cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức/ cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (dự án) “Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý Đồng Tháp cho sản phẩm sen”

 Căn cứ Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định áp dụng cơ chế hỗ trợ triển khai nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Công văn số 302/UBND-KTN ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm sen,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp thông báo, kính mời tổ chức/ cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh như sau:

I. TÊN NHIỆM VỤ (DỰ ÁN): Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý “Đồng Tháp” cho sản phẩm sen.

II. MỤC TIÊU DỰ KIẾN

- Làm rõ cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý cho việc tạo lập chỉ dẫn địa lý (CDDL) “Đồng Tháp” cho sản phẩm sen;

- Đăng ký xác lập (bảo hộ) thành công quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý “Đồng Tháp” cho sản phẩm sen;

- Xây dựng hệ thống văn bản, công cụ, mô hình phục vụ công tác quản lý sử dụng CDDL “Đồng Tháp” cho sản phẩm sen phù hợp với điều kiện của Tỉnh.

III. SẢN PHẨM DỰ KIẾN

- Các báo cáo bao gồm:

+ Báo cáo kết quả tổng hợp thông tin về tình hình đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ gắn với chuỗi giá trị sen Đồng Tháp;

+ Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, tổng hợp thông tin về nguồn gốc và danh tiếng của sen Đồng Tháp;

+ Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, tổng hợp thông tin về thực trạng trồng, và khai thác các sản phẩm sen trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

+ Báo cáo kết quả phân tích tính chất đặc thù sản phẩm sen Đồng Tháp;

+ Báo cáo nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý, khai thác và phát triển CDDL“Đồng Tháp” cho sản phẩm sen;

- Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) đối với logo của CDDL;

- Giấy chứng nhận đăng ký CDDL “Đồng Tháp” cho sản phẩm sen;

- Giấy chứng nhận đăng ký NHCN cho logo của CDDL;

- Các văn bản hướng dẫn chi tiết các nội dung quản lý và kiểm soát sử dụng CDDL, gồm: (i) Quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL; (ii) Quy định về sử dụng CDĐL và các dấu hiệu mang CDĐL; (iii) Quy định về kiểm soát việc tuân thủ sử dụng CDĐL.

- Hệ thống nhận diện thương hiệu dùng cho sản phẩm mang CDDL.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ gồm:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN hoặc bản sao văn bản quy định nhiệm vụ, chức năng hoạt động phù hợp cùng lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ KHCN;

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN;

3. Thuyết minh nhiệm vụ KHCN (theo địa chỉ liên kết): https://dongthap.gov.vn/en/web/skhcn/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/2763176?plidlayout=6847;

4. Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KHCN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KHCN (nếu có);

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KHCN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự;

6. Lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo Giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài);

7. Văn bản xác nhận (theo mẫu) về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ KHCN (nếu có);

8. Danh mục thiết bị, máy móc cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ KHCN (nếu có).

Các biểu mẫu liên quan được đăng tải tại website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp theo địa chỉ https://dongthap.gov.vn/en/web/skhcn.

Mỗi văn bản trong bộ hồ sơ phải được đóng dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

V. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp (tên, mã số của chương trình - nếu có);

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì;

3. Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm;

4. Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

VI. NƠI NHẬN HỒ SƠ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ: Số 03, đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

VII. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: Đến hết 17 giờ, ngày 22/6/2021.

Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc ngày thực nhận do Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành nhận từ đơn vị chủ trì (trường hợp nộp trực tiếp). Quá thời hạn nêu trên, mọi khiếu nại liên quan sẽ không được giải quyết.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp (Điện thoại: 0277.3853.552)./.