Xuất bản thông tin

null Thông báo Kết quả xét đề nghị hỗ trợ chi phi đăng ký mã số mã vạch của HKD Tăng Thị Kim Xuyến

Chi tiết bài viết THÔNG BÁO

Thông báo Kết quả xét đề nghị hỗ trợ chi phi đăng ký mã số mã vạch của HKD Tăng Thị Kim Xuyến

         Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND-HC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Tiếp nhận và thẩm định Hồ sơ của HKD Tăng Thị Kim Xuyến về việc đề nghị hỗ trợ chi phí đăng ký mã số mã vạch, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp thông báo một số thông tin liên quan như sau:

1. Nội dung đề nghị hỗ trợ của HKD Tăng Thị Kim Xuyến là phù hợp với nội dung được quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.  

2. Tổ Tư vấn thống nhất tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định hỗ trợ HKD Tăng Thị Kim Xuyến với tổng số tiền là 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng) đối với nội dung đề nghị hỗ trợ chi phí đăng ký mã số mã vạch.

3. Đề nghị HKD Tăng Thị Kim Xuyến liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp để thực hiện thanh quyết toán theo quy định.   

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp thông tin đến HKD Tăng Thị Kim Xuyến được biết và thực hiện./.

Nguồn: 450/TB-SKHCN