Xuất bản thông tin

null Quyết định về việc phê duyệt nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức năm 2022

Chi tiết bài viết THÔNG BÁO

Quyết định về việc phê duyệt nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức năm 2022

Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng Tuyển dụng công chức năm 2022, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định phê duyệt nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức năm 2022, cụ thể như sau: