Xuất bản thông tin

null Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 11: Cung cấp và lắp đặt các thiết bị chuyên dùng thông thường phòng thí nghiệm; Dự án: Mua sắm thiết bị kiểm định, kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Thông tin đấu thầu

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 11: Cung cấp và lắp đặt các thiết bị chuyên dùng thông thường phòng thí nghiệm; Dự án: Mua sắm thiết bị kiểm định, kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025