Xuất bản thông tin

null Rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Tin tức sự kiện Tin CCHC

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác cải cách hành chính là rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 02/02/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ và đạt kết quả như sau:

1. Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh ban hành còn hiệu lực toàn bộ:

 - Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định một số chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh, có hiệu lực từ 27/08/2021;

- Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, có hiệu lực từ 01/09/2021;

- Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ban hành quy định áp dụng cơ chế hỗ trợ triển khai nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, có hiệu lực từ 11/11/2020;

- Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, có hiệu lực từ 01/12/2019;

- Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 ban hành sửa đổi Điều 5 quy định về nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, có hiệu lực từ 10/11/2018;

- Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, có hiệu lực từ 15/6/2018;

2. Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do UBND Tỉnh ban hành hết hiệu lực một phần:

- Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 Ban hành chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

- Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 ban hành quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do UBND Tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ:

- Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 sửa đổi Điều 5 quy định về nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Qua đó đã kiến nghị, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới./.

Kim Yến