Xuất bản thông tin

null Phân tích Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ

Trang chủ Tin CCHC

Phân tích Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 31/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Tham dự hội nghị có Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Thanh Liêm, các Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị, công chức các phòng và chi cục thuộc Sở và một số viên chức hành chính.

Quang cảnh hội nghị

Chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính Lê Kim Yến đã trình bày kết quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần về chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Qua kết quả phân tích chỉ số cải cách hành chính của năm 2020 với số điểm đạt được 87,80% của 7 tiêu chí, Sở Khoa học và Công nghệ xếp hạng Nhì trên tổng số 17 cơ quan xếp hạng. Đây cũng là năm thứ hai liên tục xếp thứ hạng này.

Hình 1. Chỉ số cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2015-2020

Đa phần các tiêu chí đều đạt điểm so với yêu cầu. Một số tiêu chí đạt kết quả cao như: tiêu chí Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đạt 17,24/19 điểm (90,74%), xếp cao nhất năm 2020, trong đó tiêu chí Cải cách thủ tục hành chính đạt 23,56/29 điểm (90,62%) và là cơ quan liên tục 02 năm dẫn đầu về tiêu chí nà; tiêu chí thành phần về văn thư, lưu trữ là 01 trong 02 cơ quan đạt điểm tối đa;

Bên cạnh đó, một số các tiêu chí chưa đạt yêu cầu như: tiêu chí Sáng kiến /giải pháp mới trong cải cách hành chính đạt 1/2 điểm; tiêu chí công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điển tử của cơ quan chưa đạt yêu cầu; tiêu chí kết quả giải quyết TTHC đạt 3/5 điểm; tiêu chí về thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đạt 0.8/1. Riêng các tiêu chí về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI đạt điểm rất ít.

Hình 2. Kết quả các tiêu chí giữa năm 2019 và 2020

Năm 2020 có 5 tiêu chí có điểm số tăng và 2 tiêu chí có điểm số giảm so với năm 2019. Tiêu chí có điểm số tăng nhiều nhất là công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (từ 14,77 điểm năm 2019 lên 17,24 điểm năm 2020). Tiêu chí có điểm số giảm nhiều nhất là cải cách thủ tục hành chính (từ 25,27 điểm năm 2019 giảm còn 23,56 điểm năm 2020).

Chánh Văn phòng Sở Nguyễn Thái Bình đã nhấn mạnh những nội dung mà các tiêu chí thành phần đạt thấp, những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân.

Qua phân tích chỉ số cải cách hành chính, Giám đốc Sở Trần Thanh Liêm yêu cầu công chức, viên chức cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn, yêu cầu Văn phòng Sở tham mưu xây dựng Kế hoạch khắc phục các tiêu chí còn hạn chế trong đó nêu rõ trách nhiệm thực hiện và đưa ra giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt điểm.

Kim Yến