Xuất bản thông tin

null Triển khai Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Trang chủ Tin CCHC

Triển khai Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kế hoạch số 67/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh ngày 04 tháng 03 năm 2021 về kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

Nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập kịp thời, thống nhất, đầy đủ theo quy định, ngày 12 tháng 03 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai và hướng dẫn tất cả công chức, viên chức có chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, việc kê khai được hướng dẫn cụ thể gồm 03 nội dung:

- Kê khai tài sản, thu nhập lần đầu;

- Kê khai tài sản, thu nhập bổ sung;

- Kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bô.

Theo đó, đối tượng kê khai lần đầu thực hiện theo quy định tại Điều 34 Luật PCTN năm 2018 gồm: Tất cả công chức của Sở; người giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm;

Đối tượng kê khai hằng năm, kê khai bổ sung, thực hiện theo Điều 36 Luật PCTN 2018 và Điều 10 của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bô Thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 36 Luật PCTN năm 2018.

Theo kế hoạch, việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 15/3/2021 và công khai trước ngày 31/3/2021. Mỗi cá nhân kê khai phải lập 02 bản nộp về Thanh tra Sở rà soát, sau đó nộp về Thanh tra Tỉnh 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ công chức, viên chức theo quy định.

Lãnh đạo Sở quán triệt tất cả công chức và viên chức người có nghĩa vụ kê khai TSTN phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đúng theo quy định pháp luật về kiểm soát TSTN, qua đó góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng tại đơn vị./.

Vũ Thị Ngọc Hương