Xuất bản thông tin

null Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021

Trang chủ Tin CCHC

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-SKHCN ngày 18/01/2021 về công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ, trong Quý I Sở đã triển khai đến các phòng, đơn vị trong cơ quan và kết quả đạt được như sau:

- Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: Sở tổ chức họp các ngành liên quan để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành quy định một số chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; thành lập các Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác cải cách hành chính: Sở đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-SKHCN ngày 26/01/2021 về Rà soát, đánh giá TTHC thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2021, trong đó tỉ lệ thủ tục hành chính được rà soát là 30% và đề xuất đơn giản hóa 10% trên tổng số thủ tục hành chính.

- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế hành chính: Ban hành Quyết định 06/QĐ-SKHCN ngày 05/01/2021 về việc phân bổ biên chế công chức hành chính và số lượng hợp đồng lao động năm 2021 cho các phòng và Chi cục thuộc Sở. Sở tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc để kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy một cách hợp lý và khoa học theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Công tác triển khai chính sách cải cách công chức, công vụ: Sở tiếp tục rà soát, hoàn thiện bản mô tả vả khung năng lực vị trí việc làm năm 2020 quy định của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP; ban hành Kế hoạch số 133/KH-SKHCN ngày 27/01/2021 về Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 với chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2021 là 176 lượt công chức, viên chức; thực hiện đúng quy định chế độ, chính sách cho CCVC như nâng lương thường xuyên cho CCVC, tổ chức họp Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn cho CCVC đúng quy chế.

- Công tác cải cách tài chính công: Tiếp tục triển khai và thực hiện các chính sách về thuế, tiền lương, tiền công và các chế độ phụ cấp cho tất cả công chức, viên chức theo quy định hiện hành. Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công và đảm bảo chế độ cho công chức, viên chức theo đúng quy định.

- Công tác hiện đại hóa nền hành chính: Ban hành Kế hoạch số 146/KH-SKHCN ngày 29/01/2021 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở năm 2021 nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải quyết công việc của cơ quan nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí; nâng cao hiệu quả công tác qua việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản iDesk trong việc xử lý văn bản và thực hiện chữ ký số, phần mềm quản lý công chức, theo dõi nhiệm vụ, phần mềm Một cửa điện tử. Bên cạnh đó, Sở cũng tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan theo quy định.

Cùng với những kết quả đã đạt được trong Quý I, Sở Khoa học và Công nghệ cũgn đã đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện trong Quý II như: rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền để kịp thời sửa đổi, bổ sung TTHC và niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định; khuyến khích, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4; dịch vụ Bưu chính công ích và Mô hình hẹn và trả kết quả tại nhà; phổ biến đến tổ chức, cá nhân các tiện ích của Tổng đài thông tin 1022; bố trí sắp xếp lại nhân sự, chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển cán bộ cho phù hợp với chức năng của từng đơn vị./.

Kim Yến