Xuất bản thông tin

null Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

Trang chủ Tin CCHC

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2021.

Kế hoạch được xây dựng nhằm mục đích kịp thời phát hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp; xây dựng các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của cá nhân, tổ chức. Việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được đảm bảo nguyên tắc thủ tục hành chính được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp với chi phí thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất.

Theo kế hoạch, thực hiện rà soát phải đảm bảo đầy đủ quy trình, cách thức rà soát, đánh giá theo quy định, đảm bảo huy động sự tham gia của công chức, viên chức trực tiếp thực hiện và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của thủ tục hành chính vào quá trình rà soát, đánh giá. Đảm bảo đạt chỉ tiêu tỉ lệ thủ tục hành chính được rà soát là 30% và đề xuất đơn giản hóa 10% trên tổng số thủ tục hành chính theo yêu cầu.

Kế hoạch được triển khai rà soát trên 04 lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ, Sở hữu trí tuệ, Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Các phòng, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của phòng; nghiên cứu đề xuất những nội dung không phù hợp để đề nghị bãi bỏ, hủy bỏ và công bố mới thủ tục.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 125/KH-SKHCN./.

Kim Yến