Xuất bản thông tin

null Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Tin tức sự kiện Tin CCHC

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai các nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai các nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Tham gia Hội nghị có đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các công chức, viên chức có liên quan trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Sở đã giới thiệu những nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp và kế hoạch cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020.

Mục tiêu của kế hoạch: (1) Tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực khoa học và công nghệ; tiếp tục đổi mới, cải tiến phương thức làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ công chức, viên chức, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính và tác phong, đạo đức công vụ. (2) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao dịch vụ hành chính công về hoạt động khoa học và công nghệ.

Các nội dung kế hoạch bám sát vào nội dung kế hoạch công tác cải cách hành chính của tỉnh Đồng Tháp và những nhiệm vụ trọng tâm của ngành khoa học và công nghệ. Theo đó, những nội dung tập trung trong năm 2020 là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, rà soát thủ tục hành chính đạt chỉ tiêu đề xuất đơn giản hóa là 30% trên tổng số thủ tục hành chính. Về thể chế, tổ chức rà soát các văn bản pháp luật về lĩnh vực khoa học và công nghệ để tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở 03 quy định hiện có. Nghiên cứu để nâng mức dịch vụ công một số thủ tục hành chính từ mức 3 lên mức 4, duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan, đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phải tham mưu hướng dẫn các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh áp dụng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng,…

Qua hội nghị, các đại biểu tham dự đã trao đổi về chỉ tiêu, nội dung về công tác cải cách hành chính, nêu ra những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện. Với tinh thần xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu tất cả các phòng, đơn vị, các công chức phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính, từng cá nhân từng tập thể phải thực hiện hoàn thành các nội dung đề ra và phấn đấu đạt điểm chỉ số cải cách hành chính từ 80% điểm trở lên, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm của Sở, của ngành./.