Xuất bản thông tin

null Sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tin tức sự kiện Tin CCHC

Sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cải cách hành chính là cải cách thể chế trong đó việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng phát triển kinh tế-xã hội là giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Quyết định số 28/QĐ-UBND-HC ngày 10/01/2020 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2018; Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 và Quyết định số 1211/QĐ-UBND-HC ngày 26/10/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở ban hành Quyết định quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

 Qua rà soát văn bản kết quả cho thấy một phần căn cứ pháp lý ban hành các văn bản đã hết hiệu lực và đã có văn bản mới thay thế, bổ sung và thực tiễn hoạt động quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu phát sinh những bất cập. Vì vậy để kịp thời cập nhật các quy định mới và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, việc ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật thay thế trên cơ sở hợp nhất 03 văn bản nêu trên là rất cần thiết.

Để hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh giao, Lãnh đạo Sở đã phân công bộ phận pháp chế phối hợp phòng Quản lý khoa học tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết trình tự nội dung thực hiện sửa đổi, bổ sung thay thế văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Sở  cũng đã thành lập Tổ soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 và Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Đến nay, Sở đã thực hiện xong các bước dự thảo văn bản và lấy ý kiến các đơn vị, sở ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan theo định Luật ban hành văn bản năm 2015, gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ; hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành “Quy định về cơ chế hỗ trợ triển khai nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và trình Ủy ban nhân dân Tỉnh thông qua vào kỳ họp tháng 7/2020./.

CV. Vũ Thị Ngọc Hương