Xuất bản thông tin

null Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

Trang chủ Tin CCHC

Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2023.

Kế hoạch được xây dựng nhằm mục đích theo dõi tính khả thi về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tính hiệu quả trong tổ chức thực hiện TTHC; đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của công chức trong việc giải quyết TTHC và xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức công chức, viên chức về việc kiểm soát các TTHC của Sở, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với các nội dung như rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cập nhật các văn bản, quy định mới về thủ tục hành chính và trình ban hành thủ tục hành chính mới – sửa đổi, bổ sung – thay thế, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giả quyết TTHC. Bên cạnh đó, tuyên truyền, quảng bá các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại cơ quan, tại địa điểm giải quyết thủ tục hành chính.

Giám đốc Sở yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy trình và thời hạn, thực hiện gửi thư xin lỗi khi có hồ sơ trả trễ hạn.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 78/KH-SKHCN./.

Lê Kim Yến – Văn phòng Sở