Xuất bản thông tin

null Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định về nội dung, định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung: