Xuất bản thông tin

null Sở Khoa học và Công nghệ triển khai khắc phục các hạn chế qua kiểm tra cải cách hành chính năm 2022

Tin tức sự kiện Tin CCHC

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai khắc phục các hạn chế qua kiểm tra cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện Thông báo số 1823/TB-ĐKT ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính Tỉnh về kết quả kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ vào ngày 13 tháng 7 năm 2022

Sở KH&CN đã tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm qua nội dung kiểm tra của Đoàn kiểm tra, và chỉ đạo các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện khắc phục những nội dung còn hạn chế, thiếu sót, đồng thời chỉ đạo Lãnh đạo các phòng, đơn vị tăng cường khuyến khích công chức, viên chức phát huy tinh thần sáng tạo, có nhiều sáng kiến, mô hình hay trong công tác nói chung, trong cải cách hành chính nói riêng.

Về việc cử công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng chưa kịp thời: Trong thời gian tới, Sở sẽ theo dõi và kịp thời thống kê danh sách cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đến Sở Nội vụ.

Về công tác quản lý, sử dụng tài chính công: Sở KH&CN đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-SKHCN ngày 26/8/2022 về Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán và Kế hoạch số 1609/KH-SKHCN ngày 30/8/2022 về tự kiểm tra tài chính, kết toán để làm cơ sở tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra tài chính theo quy định tại Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Sở cũng đã xác định số tiết kiệm từ nguồn kinh phí hoạt động để chi thu nhập tăng thêm cho công chức và người lao động trong cơ quan 6 tháng đầu năm 2022 với tổng số tiền là 52.530.000đồng.

Về Công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số: Sở đã xây dựng Kế hoạch số 1497/KH-SKHCN ngày 15/08/2022 thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022; Kế hoạch số 1449/KH-SKHCN ngày 09/08/2022 thực hiện phong trào thi đua “Đồng Tháp đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021 – 2025.

Kim Yến – Chuyên viên Văn phòng