Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ

Tin tức sự kiện Tin CCHC

Triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 766/QĐ-TTg về việc phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Để triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện tốt viêc cập nhật đầy đủ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đúng theo trạng thái và thời gian thực giải quyết hồ sơ; cập nhật chính xác tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ lên Hệ thống báo cáo quốc gia theo kỳ báo cáo. Cần chủ động rà soát các Quyết định về công bố thủ tục hành chính của Bộ ngành chủ quản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (tại Cổng dịch vụ công quốc gia) để tham mưu công bố danh mục kịp thời. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở cũng yêu cầu các phòng, đơn vị giải quyết hồ sơ bảo đảm đúng thời hạn; số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn thời hạn đảm bảo lộ trình theo Kế hoạch số 408/KH-SKHCN ngày 14/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Kim Yến – Chuyên viên Văn phòng