Xuất bản thông tin

null Kết quả kiểm tra định kỳ tiến độ triển khai thực hiện các đề tài, dự án cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

Tin tức sự kiện TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Kết quả kiểm tra định kỳ tiến độ triển khai thực hiện các đề tài, dự án cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 972/KH-SKHCN ngày 06/6/2022 của Sở Khoa học về Công nghệ Đồng Tháp về việc kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra 13 đề tài, dự án tại trụ sở Đơn vị chủ trì và ngoài thực địa triển khai.

Nội dung kiểm tra: nội dung, tiến độ triển khai, kết quả thực hiện so với Hợp đồng đã ký kết; tình hình sử dụng kinh phí, công tác thanh quyết toán kinh phí; trao đổi, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề tài, dự án.

Ảnh: Kiểm tra tiến độ định kỳ thực hiện đề tài, dự án ngoài thực địa.

Kết quả kiểm tra: nhìn chung các đề tài, dự án triển khai bám sát nội dung thuyết minh và hợp đồng đã ký kết, cụ thể có 08/13 đề tài, dự án cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, 05/13 đề tài, dự án còn trễ tiến độ thực hiện. Đoàn kiểm tra cũng đã trao đổi, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như: hướng dẫn các biểu mẫu, cách trình bày các báo cáo sản phẩm, báo cáo tổng kết đề tài, thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hướng dẫn các chứng từ thanh toán…

Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả triển khai thực hiện đề tài, dự án tại các biên bản kiểm tra tiến độ. Kết thúc đợt kiểm tra sẽ tiến hành tham mưu Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận khối lượng công việc hoàn thành và thanh toán kinh phí thực hiện.

Ngọc Hân – Phòng Quản lý khoa học