Xuất bản thông tin

null Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành chỉ tiêu rà soát thủ tục hành chính năm 2022

Tin tức sự kiện Tin CCHC

Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành chỉ tiêu rà soát thủ tục hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-SKHCN ngày 13/01/2022 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Kết quả, Sở đã rà soát 13/42 tổng số thủ tục hành chính (tỉ lệ 31%) và đề xuất kiến nghị đơn giản hóa 5/42 thủ tục (tỉ lệ 12%). Nội dung kiến nghị, đơn giản nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tiết kiệm được chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính, cụ thể như:Tích hợp hai mẫu đơn Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 1) và Mẫu thuyết minh nội dung và kinh phí đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 2) thành một mẫu đơn: ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ Theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với Thủ tục xét hỗ trợ đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ; Giảm bớt thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đối với trường hợp thiết bị X-quang đo mật độ xương đối với Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tếThủ tục gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Bỏ bớt nội dung “Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng đầu tư số” trong phần nội dung đề nghị công việc cần thực hiện của mẫu đơn “Đơn đăng ký chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp” của Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận; Bãi bỏ Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng. Theo đó, tổng số tiền tiết kiệm được từ việc đơn giản hoá thủ tục hành chính là 8.677.500 đồng (9%).

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã rà soát và đề xuất bổ sung thêm cấp quản lý nhiệm vụ vào mẫu 6 của Thông tư 14/2014/TT-BKHCN, để có thể xác định được cấp quản lý nhiệm vụ đối với Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước; bổ sung thêm cấp nhiệm vụ (cấp tỉnh hoặc cấp cơ sở) tại nội dung 3 của Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết qủa thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 02/2015/TT-BKHCN) đối với Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng nghân sách nhà nước.

Chi tiết tại Báo cáo số 1227/BC-SKHCN ngày 06/7/2022/.

Kim Yến – Chuyên viên Văn phòng