Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân THÔNG BÁO

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Phiếu đăng ký dự tuyển: Tải về