Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu Gói Số 09: Cung cấp và lắp đặt hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ ba tứ cực (GC MS MS)

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu Gói Số 09: Cung cấp và lắp đặt hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ ba tứ cực (GC MS MS)