Xuất bản thông tin

null Thực hiện tốt báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2022

Tin tức sự kiện Tin CCHC

Thực hiện tốt báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2022

Đó là yêu cầu của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng, đơn vị phối hợp thực hiện tốt các nội dung trong báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2022.

Ngày 02/03/2022, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Công văn số 343/SKHCN-VP về việc phân công thực hiện và báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ năm 2022, trong đó phân công cụ thể các nội dung trong báo cáo cải cách hành chính cho từng bộ phận thực hiện với thời điểm chốt số liệu của từng loại báo cáo như sau:

- Báo cáo Quý I: Tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 3 thuộc kỳ báo cáo.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 thuộc kỳ báo cáo.

- Báo cáo Quý III: Tính từ ngày 15 tháng 6 thuộc kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 9 thuộc kỳ báo cáo..

- Báo cáo năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 thuộc kỳ báo cáo.

Các nội dung báo cáo bám sát vào Kế hoạch đã đặt ra và các phụ lục liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Chi tiết các nội dung báo cáo tại Công văn số 343/SKHCN-VP./.

Kim Yến