Xuất bản thông tin

null Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

Tin tức sự kiện Tin CCHC

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

Rà soát tối thiểu là 30% trên tổng số thủ tục hành chính của Sở và đề xuất đơn giản hoá 10%.

Đây là chỉ tiêu Sở Khoa học và Công nghệ đặt ra trong Kế hoạch số 99/KH-SKHCN ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022.

Để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, quy định có liên quan theo hướng dẫn tại Điều 25, Điều 26 và thực hiện các Biểu mẫu 02/RS-KSTT, Biểu mẫu 03/SCM-KSTT ban hành kèm Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Các phòng và đơn vị phải đảm bảo chỉ tiêu đối với từng lĩnh vực được phân công để đảm bảo chỉ tiêu chung của toàn cơ quan. Thời gian hoàn thành các biểu mẫu rà soát chậm nhất ngày 15/6/2022.

Chi tiết hướng dẫn rà soát và các biểu mẫu rà soát tại Công văn số 229/SKHCN-VP

Kim Yến