Xuất bản thông tin

null Cơ cấu - tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu - tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ

Lãnh đạo Sở:

https://dongthap.gov.vn/documents/219003/0/gd.Liemjpg.jpg/2077843f-b2f4-354f-51dd-4460d0878f3a?t=1600071797103

Giám đốc

ThS. Trần Thanh Liêm

Điện thoại: 0277.3560609 - 0918.054.261

Email: ttliem.khcn@dongthap.gov.vn

ttliem.dongthap@moet.edu.vn

https://dongthap.gov.vn/documents/219003/0/PGDTai.jpg/a8e8f410-e00e-83b6-d5a0-46be21ad920b?t=1588063255033

Phó Giám đốc

TS. Nguyễn Thành Tài

Điện thoại: 0918.973.938

Email: nttai.khcn@dongthap.gov.vn

thanhtainnhcl@gmail.com

https://dongthap.gov.vn/documents/219003/0/PGD-Hung.jpg/3834b12c-eefe-ad20-f7e6-b655b6f5d83d?t=1588063280065

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: 0277. 3852.249 - 0919.106.737

Email: nvhung.khcn@dongthap.gov.vn

hungtc90@gmail.com

Phó Giám đốc

Nguyễn Thái Bình

Điện thoại: 0277. 3851.543- 0853.115.299

Email: ntbinh0311@gmail.com

ntbinh.khcn@dongthap.gov.vn

 

Sở Khoa học và Công  nghệ có các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc như sau:

1. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng.

b) Thanh tra (có con dấu riêng).

c) Phòng Quản lý khoa học.

d) Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành.

đ) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

          2. Đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp.