Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Hỗ trợ doanh nghiệp THÔNG BÁO

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp thông báo, kính mời tổ chức có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh“Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chanh Cao Lãnh”, cụ thể như sau: