Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu Gói Số 10: Cung cấp và lắp đặt hệ thống sắc ký ION (IC) và hệ thống khối phổ ghép nối nguồn Plasma (ICP-MS)

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu Gói Số 10: Cung cấp và lắp đặt hệ thống sắc ký ION (IC) và hệ thống khối phổ ghép nối nguồn Plasma (ICP-MS)